Dagelijks Woord

 1. donderdag 20 september 2018 - Romeinen 4:7-8
  Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen. -- Romeinen 4:7-8
 2. woensdag 19 september 2018 - 2 Timoteus 3:16-17
  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. -- 2 Timoteus 3:16-17
 3. dinsdag 18 september 2018 - Psalmen 54:8-9
  Ik zal U vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, HERE, want hij is goed; omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag. -- Psalmen 54:8-9
 4. maandag 17 september 2018 - Johannes 13:14-16
  Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. -- Johannes 13:14-16
 5. zondag 16 september 2018 - Openbaring 1:17-18
  En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. -- Openbaring 1:17-18
 6. zaterdag 15 september 2018 - 1 Samuel 2:1-3
  Mijn hart juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd in de HERE. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. De HERE immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst. -- 1 Samuel 2:1-3
 7. vrijdag 14 september 2018 - Jakobus 1:12
  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. -- Jakobus 1:12