Dagelijks Woord

 1. maandag 19 maart 2018 - Spreuken 3:1-2
  Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen. -- Spreuken 3:1-2
 2. zondag 18 maart 2018 - 1 Johannes 3:8
  Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. -- 1 Johannes 3:8
 3. zaterdag 17 maart 2018 - 1 Korintiers 13:3
  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. -- 1 Korintiers 13:3
 4. vrijdag 16 maart 2018 - Deuteronomium 33:27
  De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. -- Deuteronomium 33:27
 5. donderdag 15 maart 2018 - Romeinen 13:10
  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. -- Romeinen 13:10
 6. woensdag 14 maart 2018 - 2 Petrus 1:2-3
  Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. -- 2 Petrus 1:2-3
 7. dinsdag 13 maart 2018 - Jesaja 53:4-5
  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5