Dagelijks Woord

 1. donderdag 21 september 2017 - Efeziers 5:15-17
  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. -- Efeziers 5:15-17
 2. woensdag 20 september 2017 - Spreuken 18:10
  De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. -- Spreuken 18:10
 3. dinsdag 19 september 2017 - Galaten 5:5
  Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. -- Galaten 5:5
 4. maandag 18 september 2017 - 2 Korintiers 4:7
  Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. -- 2 Korintiers 4:7
 5. zondag 17 september 2017 - Micha 7:18-19
  Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. -- Micha 7:18-19
 6. zaterdag 16 september 2017 - Marcus 6:56
  En waar Hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden gezond. -- Marcus 6:56
 7. vrijdag 15 september 2017 - Romeinen 6:23
  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. -- Romeinen 6:23