Dagelijks Woord

 1. donderdag 13 december 2018 - Galaten 5:5
  Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. -- Galaten 5:5
 2. woensdag 12 december 2018 - Kolossenzen 4:2
  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt. -- Kolossenzen 4:2
 3. dinsdag 11 december 2018 - Psalmen 138:8
  De HERE zal het voor mij voleindigen. O HERE, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen. -- Psalmen 138:8
 4. maandag 10 december 2018 - 2 Timoteus 2:24-26
  En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield. -- 2 Timoteus 2:24-26
 5. zondag 09 december 2018 - 2 Korintiers 4:6
  Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. -- 2 Korintiers 4:6
 6. zaterdag 08 december 2018 - Spreuken 9:9
  Geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen. -- Spreuken 9:9
 7. vrijdag 07 december 2018 - Romeinen 8:1-2
  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. -- Romeinen 8:1-2