Dagelijks Woord

 1. vrijdag 19 juli 2019 - Lucas 19:10
  Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. -- Lucas 19:10
 2. donderdag 18 juli 2019 - 1 Samuel 2:1-3
  Mijn hart juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd in de HERE. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. De HERE immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst. -- 1 Samuel 2:1-3
 3. woensdag 17 juli 2019 - Openbaring 1:17-18
  En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. -- Openbaring 1:17-18
 4. dinsdag 16 juli 2019 - Romeinen 14:12-13
  Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God]. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. -- Romeinen 14:12-13
 5. maandag 15 juli 2019 - Psalmen 27:4-5
  Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. -- Psalmen 27:4-5
 6. zondag 14 juli 2019 - 1 Johannes 3:18-20
  Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart (ons) veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. -- 1 Johannes 3:18-20
 7. zaterdag 13 juli 2019 - Hebreeen 1:3-4
  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. -- Hebreeen 1:3-4